• Staj, kimya bölümdeki derslerin uygulama ve araştırmasına yönelik konularını kapsar. Kimya Bölümündeki öğrencilerin akademik ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, derslerde öğrenilen kuramsal bilgilerin uygulamalarını yerinde görmelerini ve katılımlarını sağlamak amaçlıdır.
 • İTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü öğrencileri pratik bilgi ve becerilerini arttırmak amacı ile ilgili kamu kurum veya özel kuruluşlarda, en az 15 iş günü laboratuvar stajı olmak şartı ile toplam 30 iş günü staj yapmak zorundadır. Mezun olabilmek için bu sürenin tamamlanmış olması ve Bölüm Staj Komisyonunca stajının geçerli sayılması zorunludur.
 • Stajlar tek seferde 30 ya da en az 10 iş günü olacak şekilde paketler halinde (örneğin 15 gün Lab/15 gün işletme stajı, 20 gün Lab/10 gün işletme stajı, vb) yapılabilir. Her koşulda toplam 30 günlük staj süresinin en az 15 günü laboratuvar stajı olmak zorundadır.
 • Öğrenciler bir iş yeri veya kurumda toplamda en az 10 işgünü olmak üzere, haftada en az 3 işgünü olacak şekilde staj yapabilirler. Staj yapılacak tarihler, öğrencinin sınav ve derslerinin olduğu günlerle çakışamaz (Yaz okulu dahil).
 • Öğrenci staj başvurusunda belirttiği tarih aralığında stajı tamamlamalıdır.
 • Staj Genel Esaslarında kullanılan "işgünü" tanımı, öğrencinin staj çalışmasını gerçekleştireceği kurum/kuruluşun faaliyet gösterdiği iş gününü ifade etmektedir (Bazı kurumlarda cumartesi-pazar günleri de işgünlerine dahil olabilmektedir).
 • Stajın ön şartı olarak, İTÜ Staj Esasları Madde 10'u sağlamak kaydıyla öğrencinin
  • Genel Kimya I  (KIM 111 ve/veya 111E)
  • Genel Kimya II  (KIM 112 ve/veya 112E)
  • Genel Kimya Laboratuvarı I  (KIM 111L ve/veya KIM111 EL)
  • Genel Kimya Laboratuvarı II  (KIM 112L ve/veya KIM112 EL)

            derslerini kapsayacak şekilde toplamda en az 35 krediyi başarıyla tamamlamış olması gerekmektedir.

 • Staj yapılabilecek yerler şöyledir;
  • Resmi kurum veya özel teşebbüs imalat, işletme, laboratuvar bölümleri
  • Kimya Bölümleri veya Fakülte ve Enstitülerin ilgili bölümleri.
 • Öğrenciler tüm staj işlem süreçlerini İTÜ Portal hizmetleri üzerinden gerçekleştirecektir.
 • STAJA BAŞLAMADAN ÖNCE: Staj başvurusu portal üzerinden “staj başlangıç tarihinden EN GEÇ on beş (15) gün önce” gerçekleştirilir ve başvuru esnasında üretilen Öğrenci Staj Sözleşmesi ve Staj Başvuru Formu'nun (Ek-1) tüm mercilere (sırasıyla firma/kurum yetkilisi, bölüm staj komisyonu başkanı, Dekan Yardımcısı/Fakülte Sekreterine) onaylatılarak staj başlangıç tarihine EN GEÇ altı (6) gün kala öğrenci tarafından https://portal.itu.edu.tr web adresi aracılığıyla sisteme yüklenir.
 • İş güvenliği eğitimi İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi'nden çevrimiçi yöntemle veya örgün olarak tamamlanmalıdır. İş güvenliği eğitimi tamamlanmadan staj başlangıcı yapılamaz.  
 • Bu işlemleri takiben İTÜ Kariyer ve Staj Merkezi öğrencinin “SGK işe giriş bildirgesi”ni düzenleyerek ilgili belgeyi kayıtlı iletişim bilgilerinden öğrenci ve firmaya elektronik ortamda iletir.
 • STAJ SIRASINDA: Staj Başlangıç Formu (Ek-2) doldurulup, firma tarafından onaylanıp stajın ilk 5 günü içerisinde öğrenci tarafından portal üzerinden staj modülüne yüklenmelidir.
 • STAJ SONRASINDA: Staj Bitiş Belgesi (Ek-3) firmaya imzalatılarak stajın bitiminden sonraki 5 gün içerisinde öğrenci tarafından portal üzerinden staj modülüne yüklenmelidir. Öğrenci staj sözleşmesi, Staj Başvuru Formu (Ek-1), Staj Çalışma Takvimi, Staj Başlama Formu (Ek-2), Staj Bitiş Belgesi (Ek-3) ve Staj Raporunun imzalı nüshaları tek bir PDF dosyası şeklinde düzenlenerek portal’a yüklenir. Bu yükleme işlemiyle eşzamanlı olarak staj raporu bir basılı nüsha halinde “Bölüm Staj Komisyonu”na teslim edilmelidir. Staj raporu bölüm staj komisyonunca değerlendirilerek onaylanır.  
 • STAJ RAPORU TESLİM SÜRESİ: Staj raporu yaz dönemi stajları için, akademik yılın başlama tarihinden itibaren en fazla bir ay içerisinde; dönem içi stajlarda ise staj bitimini takip eden 15 gün içinde portala yüklenmeli ve bölüm staj komisyonuna teslim edilmelidir.

 


İTÜ Staj Genel Esasları                          Staj İşlemleri Akım Şeması